دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی مواد
معرفی

مشخصات فردی

نام : علیرضا   عباسی

پست الکترونیکی : alireza.abbasi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : صنعتی امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت از مواد
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : صنعتی اصفهان

دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : صنعتی اصفهان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی مواد - جوشکاری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : صنعتی اصفهان

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی مواد

محل خدمت : دانشکده مهندسی مواد

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 4

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر پژوهشی دانشکده

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1386/06/05

علیرضا عباسی

علیرضا عباسی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی مواد

مرتبه علمی : استادیار

^